Dünyanın gücü sizden yana
Değerli Sigortalımız,
Sigorta   ihtiyaçlarınız   için,   Şirketimiz   güvencesini   tercih   etmenizden   dolayı   teşekkür  ederiz.
Güçlü finansal yapısı, uluslararası deneyimi, müşteri odaklı etkin hizmet organizasyonu ve geniş ürün yelpazesi ile AXA Sigorta A.Ş. olarak, size, ülkemizin her yerinde, tecrübeli acentelerimiz ve uzman kadrolarımızla kalite ve güvenilir hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz.
Ürünümüzden etkin bir şekilde faydalanabilmek için, lütfen poliçenizi ve elinizdeki kitapçığımızı dikkatle okuyup saklayınız.
HASAR DURUMUNDA NE YAPMALISINIZ?
Hiçbir zaman bir hasar durumu ile karşılaşmamanızı dileriz.
Ancak böyle bir durumla karşılaştığınızda, acentenizi, size en yakın Bölge veya Genel Müdürlüğümüzü arayabilir veya şahsen başvurabilirsiniz.
Şirketimiz, hasarınızla anında ilgilenecek ve gerekli işlemleri başlatacaktır.
Aşağıdaki belgelerin tarafınızdan temin edilerek, Şirketimize iletilmesi hasar işlemlerinizin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.
TEMİN EDİLMESİ GEREKLİ BELGELER
01J Sigorta poliçeniz ve varsa diğer ek belgelerinizin fotokopisi
02)  Sigorta prim ödemelerinizi belgeleyen makbuz veya diğer belgelerin fotokopisi
03)  Hasar bedelini ve oluşumunu açıklayan yazılı bildiriminiz. (Hasara neden olan kişinin kimliği ve adresi de mutlaka belirtilecektir.)
04)  Hasar bedelinin ödenebileceği banka, şube ve hesap numaranız
05)  Karakol Görgü ve Tespit Tutanağı
06)  Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şubesinden hırsızlık olayından 30 gün geçtikten sonra alınacak çalınan eşya ve malların bulunmadığına dair belge.
Hasarınızın özelliğine göre şirketimiz tarafından görevlendirilecek hasar eksperiniz gerekli olan durumlarda sizden başka belgeler de talep edebilir.

A- SİGORTANIN KAPSAMI
A. I - Sigortanın Konusu:
Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortalı yende hırsızlık veya hırsızlığa
teşebbüsün;
I. I - Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
1.2- Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
1.3-  Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
1.4- Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
1.5- Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle, yapılması  halinde  sigortalı  kıymetlerde  doğrudan  meydana gelen maddi kayıp ve zararlar, teminat altına alınmıştır.
Teminat poliçede belirtilmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı için de verilebilir.
A.2- Sigorta Bedelinin Kapsamı:
Sigortalıya ve kendisiyle birlikte sürekli oturanlara ve çalışanlarına ait sigortalanabilir kıymetler sigorta kapsamı içindedir. Sigortalı yerlerde bulunan sigorta konusu kıymetler,
a)  Nitelikleri bakımından madde veya gruplara ayrılmış ise bu madde ve gruplardan herhangi birinin içine giren,
b)  Tek bir sigorta bedelinde belirtilmiş ise bu bedele ilişkin tanımın içine giren, her şey poliçede ayrıca belirtilmiş olsun olmasın sonradan edinilmiş olsa dahi sigorta teminatı kapsamı içindedir. Hırsızlık   eylemini   gerçekleştirmek   amacıyla   sigortalı   kıymetlerin bulunduğu  yerlere  girilmesi  veya  bu  yerlerin  açılması  esnasında verilecek tahribat da sigorta teminatı kapsamındadır. Sigorta sözleşmesine, teminat altına alınacak kıymetlerin muhafazası için   özel   hükümler   konabilir.   Bu   takdirde   sigortacı,   söz konusu kıymetlerin       sigorta       sözleşmesinde       öngörülen       şekillerde
saklanmadığını ispat etmedikçe tazminat ödemekten kaçınamaz.
A.3- Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Kıymetler:
Aşağıda sayılanlar teminat kapsamı dışındadır. Ancak sigorta bedellerinin poliçede ayrıca belirtilmesi kaydıyla ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilirler
3.1-   Kürk ve  ipek halı   ile  sanat veya  antika değen  olan tablo, koleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yazı, halı ve benzerleri,
3.2- Model, kalıp, plan ve kroki, ihtira beratı, ticari defter ve benzerleri,
3.3-  Sigorta sözleşmesine konu olan yerler dahilinde bulunan kara, deniz ve hava araçları ile bunların yükleri,
3.4- İşyeri ile bağlantısı olmayan vitrinlerde sergilenen mallar,
3.5- Nakit, hisse senedi, tahvil ve kıymetli kağıt ile altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerleri,
3.6-   Sigortalıya,  kendisiyle  birlikte  oturanlara ve  çalışanlarına  ait olmayıp da sigorta sözleşmesinde gösterilen yerde bulunan mallar,
3.7-   Konutlarda  bulunan  ve  sigorta  bedellerinin toplam  sigorta bedelinin aşağıda belirtilen oranları aşan kısımları,
a) Sanat veya antika değeri olan tablo, koleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yazı, halı ve benzerlerinin sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin % 5 ini aşan kısmı,
b)  Altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevher,  değerli  taş,  inci  ve  benzerlerinin   sigorta  bedellerinin toplam sigorta bedelinin % 5 ini aşan kısmı,
c)  Aksam ve teferruatları da dahil olmak üzere bilgisayar, video, video çekicisi, telsiz, televizyon, radyo, pikap, teyp, müzik seti, fotoğraf makinesi,   film   makinesi    (gösterme   veya   çekme)   dürbün   ve mikroskopların sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin 10 unu aşan kısmı,
d) Kürk ve ipek halıların sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin % 10 unu aşan kısmı.
Sigorta sözleşmesine, yukarıdaki fıkraya göre teminat altına alınacak eşyaların muhafazası için özel hükümler konabilir. Bu takdirde sigortacı, söz konusu eşyaların sigorta sözleşmesinde öngörülen şekillerde saklanmadığını ispat etmedikçe tazminat ödemekten kaçınamaz.
A.4- Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Haller:
Aşağıdaki hallerden herhangi birinin varlığını fırsat bilerek yapılan hırsızlık, yağma ve bu suçlara teşebbüsten kaynaklanan zararlar sigorta teminatının dışında olup ancak ek sözleşme yapılarak teminat kapsamı içine alınabilirler
4.1-   Sigorta sözleşmesinde gösterilen yerlerin  içinde aralıksız 30 günden fazla kimse bulunmaması,
4.2-  Poliçede gösterilen yerlerde bulunan kıymetlerin, bu yerlerden taşınması ve bu yerlerin dışındaki adreslerde tutulması,
4.3-  Grev, lokavt, kargaşalık ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler,
4.4-  Yangın, yıldırım, infilak, deprem, yanardağ püskürmesi, seylap, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı,
4.5-  Sigortalının hizmetinde bulunan kimselerce yapılan hırsızlık ve tahribat,                                                                                                    
4.6-  Kıyafet değiştirerek veya salahiyetli olmaksızın sıfat takınarak yapılan hırsızlıklar,
4.7- Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar.
A.5- Teminat Dışında Kalan Haller:
Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır
5.1-  Savaş, istila, düşman hareketleri, iç savaş, ihtilal, ayaklanma ve askeri  hareketlerden yararlanılarak yapılan  hırsızlık, yağma ve bu suçlara teşebbüsten kaynaklanan zararlar,
5.2-   Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu   nükleer  artıklardan   veya   bunlara   atfedilen   sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyon veya radyo-aktif bulaşma ya da bunların  gerektirdiği  askeri  ve  inzibati tedbirlerden  yararlanılarak yapılan, hırsızlık, yağma ve tahribat (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır),
5.3 Kamu otoritesi taralından sigortalı şeyler üzerinde yapılacak tasarruflardan yararlanılarak yapılan hırsızlık, yağma veya bu suçlara teşebbüsten kaynaklanan zararlar,
5.4-   Sigortalıyla   birlikte   yaşayan   veya   birlikte   oturan   kimseler tarafından yapılan hırsızlık ve tahribat,
5.5- Hırsızların neden olacağı yangın, infilak ve dahili su zararları,
5.6- Envanter açıklan.
A.6-Eksik Sigorta:
Aksi kararlaştırılmadıkça, poliçede belirtilen sigorta bedeli sigorta edilen menfaatin hasara uğradığı andaki değerinden düşük olduğu takdirde, tazminat sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki orana göre ödenir.
Sigortalı veya sigorta ettiren, sigorta sözleşmesini yukarıdaki oran göz önüne alınmaksızın sigorta bedelini aşmayan zararın tamamının sigortacı tarafından ödeneceği şeklinde değiştirebilir. Sigortalı veya sigorta ettiren sözleşmeyi bu şekilde değiştirdiğini, rizikonun gerçekleşmesinden önce, noter protestosu ile sigortacıya bildirdiği taktirde, bildirim gününden sonra gelen günden itibaren sözleşme hükümleri, kendiliğinden sigortacının sigorta bedelini aşmayan zararın tamamından sorumlu olacağı şeklinde değiştirilmiş olur. Sigortalı prim farkını esas primin ödenmesine ilişkin hükümler uyarınca öder.
A.7- Aşkın Sigorta:
Sigorta bedeli veya sigortacının zarar dolayısıyla ödemeyi kararlaştırdığı   miktar,   sigorta   olunan   menfaatin   değerini   aşarsa sigortanın bu değeri aşan kısmı geçersizdir. Sigorta süresi içinde haberdar olan sigortacı bu durumu sigortalıya ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin bu aşkın bedele ait kısmını indirir ve fazlasını sigortalıya iade eder.
A.8- Muafiyet:
Sigorta  bedelinin  belli  bir yüzdesine  kadar olan  hasarların  veya hasarın belli bir yüzdesinin ve/veya miktarının sigortacı tarafından tazmin edilmeyeceği kararlaştırılabilir. Bu şekilde belirlenen muafiyet oranlan veya tutarları poliçede belirtilir.
A.9- Sigortanın Başlangıcı ve Sonu:
Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan tarihlerde aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer.
B- HASAR VE TAZMİNAT
B.l- Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalı veya Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri:
Sigortalı veya sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.
1.1-  Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren beş iş günü içinde sigortacıya bildirimde bulunmak.
1.2-   Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiğinde, durumu derhal yetkili makamlara  bildirmek ve  çalınanlar arasında kıymetli  evrak varsa dolaşımını ve ödenmesini önlemek için ilgili yerlere derhal başvuruda bulunmak,
1.3-  Sigortalı değilmişçesine gerekli koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden  geldiği  kadar uymak,
1.4-    Zorunlu   haller   dışında,   rizikonun   gerçekleştiği   yer   veya kıymetlerde bir değişiklik yapmamak,
1.5-   Sigortacının isteği üzerine nzikonun gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarı ile delilleri saptamaya ve rücu hakkının kullanılmasına yararlı, sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek,
1.6-  Zararın tahmini miktarını belirten, yazılı bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya vermek,
1.7-  Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigortalı kıymetlerin bulunduğu yerlerde, sigortalı kıymetlerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek,
1.8-  Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek
B.2- Koruma Önlemleri:
Sigortalı veya sigorta ettiren, sigorta poliçesiyle temin olunan rizikoların gerçekleşmesinde zararı önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Alınan önlemlere ilişkin giderler, bu önlemler faydasız kalmış olsa bile, sigortacı tarafından ödenir. Eksik sigorta varsa, sigortacı bu giderleri sigorta bedeliyle sigorta değen arasındaki orana göre öder,
B.3- Zararın Tespiti:
Sigortalı kıymetlerin çalınması ya da hırsızlığa teşebbüs edilmesi sonucunda sigortalı kıymetlerde ve bulunduğu yerde meydana gelen zararın miktarı taraflar arasında yapılacak anlaşmayla tespit edilir. Taraflar zarar miktarında anlaşamadıkları takdirde, zarar miktarının tayini, hakem bilirkişilerce aşağıdaki esaslara uyulmak suretiyle saptanır ve sigortacıdan tazminat talep edilmesi veya sigortacının dava edilmesi halinde zarar miktarıyla ilgili hakem-bilirkişi raporu tazminatın saptanmasına esas teşkil eder. Şu kadar ki, tek hakem-bilirkişi seçilmiş ise atandığı tarihten itibaren, diğer hallerde ise üçüncü hakem bilirkişinin seçilmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde ve her halükarda rizikonun gerçekleştiği tarihten  itibaren altı ay içerisinde
raporun tebliğ edilmemesi halinde taraflar zarar miktarını her türlü delille ispat edebilirler. Taraflar,   uyuşmazlığın   çözümü   için   tek  hakem-bilirkişi   seçiminde anlaşamadıkları takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkişisini
seçer ve bu hususu noter eliyle diğer tarafa bildirir. Taraflarca seçilen hakem-bilirkişiler ilk toplantı tarihinden itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce, bir üçüncü hakem-bilirkişi seçerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. Üçüncü hakem-bilirkişi ancak taraflarca seçilen hakem-bilirkişilerin anlaşamadıkları hususlarda, anlaşamadıkları
hadler içinde kalmak suretiyle, diğer hakem-bilirkişilerle birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye yetkilidir. Hakem-bilirkişi raporu taraflara aynı zamanda tebliğ edilir.
Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça yapılan tebliğden itibaren 15 gün içinde     hakem-bilirkişisini      seçmez     yahut     taraflarca     seçilen hakem-bilirkişiler üçüncü hakem-bilirkişinin seçimi konusunda yedi gün içinde anlaşamazlarsa, üçüncü hakem-bilirkişi taraflardan birinin isteği üzerine hasar yerindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkeme tarafından uzman kişiler arasından seçilir. Hakem-bilirkişilere, uzmanlıklarının yeterli olmadığı nedeniyle itiraz olunabilir. Hakem-bilirkişinin kimliğinin öğrenilmesinden sonra yedi gün içerisinde kullanılmayan itiraz hakkı düşer.
Hakem-bilirkişi ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, yerine aynı usule göre yenisi seçilir ve göreve kaldığı yerden devam olunur. Hakem-bilirkişiler,  zarar  miktarının  saptanması   konusunda gerekli görecekleri   deliler   ile   sigortalı   şeylerin   rizikonun   gerçekleşmesi sırasındaki değerini saptamaya yarayacak kayıt ve belgeleri isteyebilir
ve hasar yerinde incelemede bulunabilirler. Hakem-bilirkişilerin   veya   üçüncü   hakem-bilirkişinin   zarar  miktarı
konusunda verecekleri karar kesindir, tarafları bağlar. Hakem-bilirkişi kararlarına ancak tespit edilen zarar miktarının, gerçek durumdan önemli şekilde farklı olduğu anlaşılır ise itiraz edilebilir ve bunların  iptali, kararın tebliğ tarihinden  itibaren yedi gün  içinde nzikonun gerçekleştiği yerdeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.                                                "
Taraflar kendi  seçtikleri  hakem-bilirkişilerin  ücret ve  masraflarını öderler. Tek hakem-bilirkişinin veya üçüncü hakem-bilirkişinin ücret ve masraftan taraflarca yarı yarıya ödenir. Zarar miktarının saptanması bu sözleşmede ve mevzuatta mevcut hüküm ve şartlan ve bunların ileri sürülmesini etkilemez.
B.4- Tazminatın Hesabı:
Sigorta   tazminatının    hesabında    sigortalı    kıymetlerin    rizikonun gerçekleşmesi anındaki tazmin değeri esas tutulur. Sigorta tazmin değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır. Ticari emtiada, rizikonun gerçekleşmesinden bir önceki iş günü piyasa alım fiyatı esas tutulur. Fabrika  ve   imalathanelerde   imal   halinde   bulunan   maddelerde, nzikonun gerçekleşmesinden bir iş günü önceki piyasa fiyatına göre hammadde ve malzemenin satın alınması için ödenecek bedellere o güne kadar yapılan imal masrafları ve genel giderlerden gereken payın eklenmesi  suretiyle hesaplanır. Ancak bu  suretle saptanan tazmin değeri, hiçbir zaman bu maddelerin mamullerinin rizikonun gerçekleşmesinden bir işgünü önceki piyasa alım fiyatını geçemez. Ham ve mamul maddeler, fabrika ve imalathanelerin ister içinde veya eklentisinde,  ister diğer herhangi  bir yerinde  bulunsun  bu madde hükümleri bakımından ticari emtiadan sayılır.
Her türlü makine ve tesisat, alet-edevat ve demirbaşlarda, yenilerinin satın alınması için ödenecek bedel esas tutulur. Ancak bu bedelden eskime ve aşınma ve başka sebeplerden ileri gelen kıymet eksilmeleri düşüleceği gibi yenilerinin randıman ve nitelik farkları varsa bu farklar da dikkate alınır. Her türlü ev eşyası ve. kişisel eşyada, yenilerinin satın alınması için ödenecek bedel esas tutulur. Ancak bu bedelden, eskime ve aşınma ve başka sebeplerden ileri gelen kıymet eksilmeleri indirilir. Sigorta sözleşmesinin yapılması sırasında veya sigorta süresi içinde; sigorta konusu kıymetin tazmin değeri sigorta ettiren ve sigortacının mutabakatıyla seçtikleri  bilirkişiler tarafından saptanır ve taraflarca
kabul olunursa bu değere taraflarca itiraz olunamaz. Mutabakatlı  değer esasıyla yapılacak sözleşmeler için  saptanacak değer listesi en çok bir yıllık sigorta süresi için geçerlidir. Bilirkişi masrafı, sözleşmeyi mutabakatlı değer esasıyla isteyen tarafa aittir. Ticari emtia üzerine mutabakatlı değer esasıyla sözleşme yapılamaz. Kıymetli evrakın değeri, hırsızlık gününden bir evvelki günün borsa, yoksa piyasa veya rayiç fiyatına göre tespit edilir. Kıymetli evrakın iptal veya başka bir suretle yerlerine ikamesi mümkün olduğu takdirde, tazmin edilecek bedel ikame masraflarıdır.
Paralarda, paranın nominal değeridir. Sigortacının sorumluluğu; sigortalı şeylerin hepsi için tek bir bedel öngörülmüş  ise  bu  bedelle,  sigortalı  şeyler nitelikleri  bakımından madde  veya  gruplara  ayrılmış   ise   bu   madde  ve  gruplarla  ilgili bedellerle sınırlıdır.
B.5- Tazminatın Ödenmesi:
Sigortalı   kıymetler   birden   çok   kez   sigorta   edilmişse,   tazminat miktarının yasa ve bu poliçe hükümlerine göre saptanmasından sonra sigortacı payına düşen kısmı öder.
Sigortacı belirlenen tazminatı, rizikonun gerçekleştiğini belirleyen bilgi ve   belgelerin   kendisine   ulaşmasından   itibaren   en   geç   30   gün içerisinde sigortalıya ödemek zorundadır. Sigortacı, parayı ve kıymetli evrakı aynen ikame suretiyle de tazmin edebilir.
Ancak,   hisse   senedi  ve  tahvillerle  diğer  kıymetli  evrakta  ikame masrafları söz konusu  ise sigortalı ikame işlerini takip ederek bu işlemin en kısa zamanda yapılmasını sağlar. Aksi takdirde, doğacak zarardan sigortalı sorumlu olacaktır.
Sigortalı  veya sigorta ettiren  hakkında  soruşturma açılmış  ise  bu soruşturmanın tamamlanmasına kadar sigortacı tazminat ödemesini bekletebilir
Çalınmış olan şeyler kısmen veya tamamen bulunmuş ise, sigorta ettiren veya sigortalı durumu derhal sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Bulunma, tazminatın ödenmesinden önce olmuşsa, sigorta ettiren bunları geri almak zorundadır.
Bulunma tazminatın ödenmesinden sonra olmuşsa, sigortalı bulunan şeyin değerini ödeyerek ya geri alır ya da bulunan şeylerin mülkiyetini sigortacıya devreder.
Geri alınma durumunda, bulunan şeylerde çalınma dolayısıyla bir kıymet eksilmesi meydana gelmiş ise, sigortacı bu zararı ödemek zorundadır.
B.6- Tazminat Hakkının Eksilmesi veya Düşmesi:
Sigortalı veya sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi halindeki yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktarında bir artış olursa, sigortacının ödeyeceği tazminattan bu şekilde artan kısım indirilir.
Sigortalı veya sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını kasten artırıcı eylemlerde bulunursa, bu poliçeden doğan talep haklan düşer.
B.7- Hasar ve Tazminatın Sonuçları:
Sigortacı, ödediği tazminat tutarınca hukuken sigortalı yerine geçer. Sigortalı veya sigorta ettiren, sigortacının açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur. Sigorta edilmiş rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, ödenen tazminat tutarı kadar eksilir. Sigorta bedelinin madde veya gruplara ayrılmış olması hallerinde de aynı yöntem uygulanır,
Sigorta bedelinin eksildiği hallerde, sigorta ettirenin istediği tarihten itibaren gün esası ile prim alınmak suretiyle sigorta bedeli eski miktarına yükseltilebilir.
Kısmi hasarlarda, taraflar sigorta sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Taraflar fesih hakkını ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir. Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.
C- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
C.l-  Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması  ve  Sigorta Ettirenin Temerrüdü:
EK MADDE: Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer ve prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 30 gün içinde de ödemediği takdirde sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur. Prim ödenmemiş olmasına rağmen poliçenin teslimi ile sigortacının mesuliyetinin başlayacağının kararlaştırıldığı hallerde, bu bir aylık sürenin ilk on beş gününde sigortacının sorumluluğu devam eder. Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemediği takdirde sigorta teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemesi kaydıyla, teminatın durduğu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduğu yerden devam eder. Sigorta teminatının durduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur. Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale gelir. Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim, gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir.
C.2- Sigortalı veya Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü:
Sigorta sözleşmesi, sigorta ettirenin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanılarak akdedilmiştir. Sigorta ettirenin beyanı gerçeğe aykırı veya eksik olması dolayısıyla, sigortacının sözleşmeyi yapmaması veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek hallerde sigortacı, durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak aynı süre içinde prim farkını talep edebilir.
Sigortalı veya sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşme feshedilmiş olur. Cayma veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.
Sigortalı veya sigorta ettirenin kasıtlı davrandığı anlaşıldığı takdirde sigortacı,   riziko   gerçekleşmiş   olsa   bile   sözleşmeden   cayabilir, tazminatı ödemez ve prime hak kazanır.
Sigortalı   veya   sigorta   ettirenin   kastı   bulunmadığı   durumlarda nzikonun,  sigortacı  durumu  öğrenmeden  önce veya sigortacının cayabileceği ve feshedebileceği ya da caymanın veya feshin hüküm ifade etmesi için geçecek sürede gerçekleşmesi halinde, sigortacı tazminatı tahakkuk ettirilen prim İle tahakkuk ettirilmesi gereken prim
arasındaki orana göre öder. Süresinde kullanılmayan cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

C.3- Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçlan:
Sigorta ettiren, sigortacının izni olmadan sözleşmenin yapılmasından sonra sigortalı kıymetlerin bulunduğu yerde ya da kullanış tarzında, teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde belirtilene nazaran değişiklik yaptığı takdirde, bu durumu sigortacıya sekiz gün içinde bildirmekle yükümlüdür.
Değişiklik,   sigortacının   sözleşmeyi   yapmamasını   veya   daha   ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise, sigortacı sekiz gün içinde sözleşmeyi   fesheder   yahut   prim   farkını   talep   etmek   suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.
Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.
Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer. Sigortalı   kıymetlerin   bulunduğu   yerlerin   veya   kullanma   şeklinin, teklifname teklif name yoksa poliçe ve eklerinde belirtilene nazaran değiştirildiğini   öğrenen   sigortacı,   sigorta  sözleşmesinin  yürürlükte kalmaya devam  etmesine  razı  olduğunu  gösteren  bir harekette bulunursa fesih hakkı düşer. Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim ödenmesini gerektirir hallerden  ise  sigortacı,   bu  değişikliğin  yapıldığı  tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre
hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene geri verir. Sigortacının sözleşmeyi bu değişikliklere göre yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerde:
a) Sigortacı durumu öğrenmeden önce,
b) Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,
c)  Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde, riziko gerçekleşirse, sigortacı, tazminatı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder.
C.4- Birden Çok Sigorta:
Sigortalanmış şeyler üzerine sigorta ettiren başka sigortacılarla aynı rizikolara karşı ve aynı süreye rastlayan başka sigorta sözleşmesi yapacak olursa, bunu tüm sigortacılara derhal bildirmekle yükümlüdür. Sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer.
C.5- Menfaat Sahibinin veya Zilyedlik Durumunun Değişmesi:
Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin veya zilyedlik durumunun değişmesi halinde (ölüm hali hariç) sigorta sözleşmesi münfesih olur. Ölüm halinde ise, sigorta ettiren ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacı   değişikliği,  yeni   hak  sahibi   de   sigortanın   mevcudiyetini öğrendiği tarihten itibaren 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir. Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası yeni hak sahibine geri verilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer.
Sigortalı kıymetlerin madiğinin değişmesi anında ödenmesi gerekli prim borçlarından, sigorta ettiren ile fesih hakkını kullanmayan yeni hak sahibi müteselsilin sorumludur.
Sigortalı kıymetlerin şeylerin sahibinin ölümüyle, varsa ödenecek prim borcundan kanuni varisleri sorumludur veya iade edilecek primi alma hakkı sigortalının kanuni varislerine aittir.
C.6- Sigortalı Yerde Değişiklik:
Sigortalı kıymetlerin kısmen veya tamamen yeri değiştiğinde C.3 maddesi hükümleri uygulanır.
C.7- İhbarlar:
Sigortalının veya sigorta ettirenin bildirimleri sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır.
Sigortacının bildirimleri de sigortalının veya sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine veya bu adres değişmişse son bildirilen adresine aynı surette yapılır.
Taraflara imza karşılığında elden verilen mektup, telgraf, teleks veya faks ile yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.
Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihten itibaren  15 gün sonra öğleyin saat l2:00'de, sigorta ettiren tarafından yapılan fesih ihbarı ise postaya veya notere verildiği tarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00’de hüküm ifade eder.
C.8- Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması:
Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigortalıya veya sigorta ettirene ait olarak öğreneceği ticari ve mesleki sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludurlar.
C.9-Yetkili Mahkeme:
Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu veya rizikonun gerçekleştiği yerdeki, sigortacı tarafından açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemeleridir.
C. 10- Zamanaşımı:
Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zamanaşımına uğrar.
C.l I-Özel Şartlar:
Sözleşmeye bu genel şartlara aykırı olmamak kaydıyla özel şartlar konulabilir.